Hair Care

Hair Care
Figura 1

Ocimum centraliafricanum, Copper flower, indicatore di giacimenti di rame (5)