Balsami labbra

Balsami labbra
Figura 1

Ocimum centraliafricanum, Copper flower, indicatore di giacimenti di rame (5)